Terminy rekrutacji

 1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły – w szkole pierwszego wyboru od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej kandydat składa do 10.07. 2020 roku do godz. 15.00, a zaświadczenie o wynikach egzaminu kandydat składa do 04.08 2020 roku do godz. 15.00 (można składać elektronicznie).
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12.08.2020 roku ( listy mogą być publikowane na stronach internetowych).
 4. Kandydaci do technikum muszą przynieść do szkoły zaświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy. Skierowania na badania lekarskie będą wydawane od 15.06. – 14.08. 2020 roku.
 5. W terminie od 13.08. – 18.08. 2020 roku jest wymagane potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie w wybranej szkole oryginałów / o ile nie zrobili tego w terminie do 4 sierpnia 2020:
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy
 • karty zdrowia
 • 2 aktualnych fotografii i jednego zdjęcia w postaci pliku cyfrowego: rozmiar minimum 300×300 punktów, najlepiej plik JPG, nazwa pliku musi być numerem PESEL dziecka, np.: 05271308234.jpg.
  Plik ze zdjęciem proszę przesłać na adres poczty e-mail: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 • oraz w miarę posiadanych: opinię  wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19.08.2020 r.do godz. 14.00 (listy mogą być publikowane na stronach internetowych).


planowane_klasy
dokumenty
kryteria
nabor