niedziela, 10 grudnia, 2023

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej

II edycja

2022-05-30

Stypendium dla uczniów zdolnych CKZ-2
1.       Rekrutację ogłaszamy na stronach internetowych szkoły oraz tablicach ogłoszeń nie później niż 1 czerwca 2022r.
2.       Rekrutacja trwa do 17.06 2022r. następuje zbieranie formularzy zgłoszeniowych.
3.       Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała do 24.06.2022. Zgodnie z Regulaminem: „Komisja Rekrutacyjna, najpóźniej do 5 dni roboczych od
dnia zakończenia rekrutacji, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu uczniów
do pomocy stypendialnej”
4.       Ogłoszenie wyników rekrutacji 24.06.2022r.

Staże wakacyjne dla uczniów:
Rekrutacja do 10.06.2022 ( uzupełnione dokumenty składamy gabinet 24 -Krzysztof Oliwa)

Załączniki:

FORMULARZ DIAGNOZY KOMPETENCJI UCZNIA .docx (Wypełnia wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi danego ucznia)

Regulamin udzielania stypendiów uczniom zdolnym szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych”

Formularz zgłoszeniowy .pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie. pdf

RODO Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych. pdf

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. pdf

Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie.pdf

Regulamin uczestnictwa w projekcie

2021

W ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: elektryczno-elektronicznej (E), w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów Szkół objętych projektem z obszaru Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które
mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Rekrutacja trwa od 1.06 do 20.06 2021r.

Oficjalne ogłoszenie wyników  25.06.2021r.

W załączniku: zarządzenie dyrektora, regulamin przyznawania stypendium

Regulamin
Zarządzenie Dyrektora

Aktualizacja 10 czerwca 2021

Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”
całkowita wartość projektu 5 528 842,00 zł.

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1),
Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2),
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.),
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ),
Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.


Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.

CKZ będą realizowały:
kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w
oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:
1) zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
2) stypendia dla uczniów zdolnych,
3) staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
4) staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

I edycja

Cele

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, powiązanie   oferty kształcenia z potrzebami rynku, poprawa wizerunku szkolnictwa  zawodowego. Projekt wspiera uczniów szkół ponadgimnazjalnych:  technikum  i ZSZ dla młodzieży. 

 Czas trwania

(od 2 stycznia 2017 do 31 czerwca  2020 rok szkolny 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020);

Działania w ramach projektu

  • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności branżowe i interdyscyplinarne dla uczniów i nauczycieli, doradztwo zawodowe
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych oraz staże/praktyki u pracodawców w branżach: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A)

Kursy i staże w ramach CKZ  realizowane   w ZSEl Nr 2

Rekrutacja 

Rekrutacja  na kursy/staże wakacyjne, odbywa się w szkole. Przy zakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w projekcie uwzględnia się następujące kryteria: średnią ocen, frekwencja, częstotliwość korzystania z form wsparcia,  rok nauki.  O zakwalifikowaniu decyduje komisja rekrutacyjna.

Dokumenty projektu:   

   pracownik:

Uczestnik

  ponadto, przy realizacji stażu:                                                                          

  – umowa na realizację stażu/praktyki  – zgoda rodzica w przypadku ucznia  niepełnoletniego                                                         
 – ramowy program stażu/praktyki   
 – dziennik stażu/praktyki    
– wniosek o przyznanie stypendium stażowego

Jeden uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

– regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 80% godzin,

– wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),

– Nieobecność powyżej 20% godzin, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu uczestnictwa. Usprawiedliwieniem nieobecności ucznia, są udokumentowane zaświadczeniem lekarskim – choroba  i ewentualnie innymi dokumentami – wypadek losowy.

– Po zakończeniu stażu/kursu, uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie/certyfikat .                     – W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia, zostanie ona wykluczona z udziału w  projekcie oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych działaniach.

Uczeń korzystający z niektórych form wsparcia ma zapewnione materiały dydaktyczne. Stają się one własnością uczestnika z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy uczestników, uczeń jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów

Proponowane kursy ( grupy 10 osobowe)

  1. Montaż domowej instalacji elektrycznej kontroli dostępu i zabezpieczeń (30 godz.) – 2 grupy w 2017/2018 (zaświadczenie)
  2. Montaż układów elektronicznych na obwodach drukowanych (30 godz.)- po 2 grupy roczniew latach 2017-2019 ( zaświadczenie)
  3. Instalacje sterowania, automatyki mieszkaniowej i przemysłowej (45 godz.) – 3 grupy 2017/18, 2 grupy 2018/19, 1 grupa 2019/20 ( certyfikat, uprawnienia SEP)
  4. Tworzenie sklepów internetowych przy pomocy oprogramowania Magento (30 godz.)- 3 grupy w  2 semestrze 2017/18 i 2018/19 ( certyfikat)
  5. Środowisko power Shell jako narzędzia automatyzacji zadań administracyjnych w systemie Windows (30 godz.) – po 1 grupie w  każdym roku szkolnym 2017-20 ( certyfikat)
  6. Kurs kwalifikacyjny do 1kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń ( 45 godz.)- 3 grupy w II semestrze 2017/18, 2 grupy w I semestrze 2018/19, 3 grupy w II semestrze  2018/19, 2 grupy w roku szkolnym 2019/20 ( uprawnienia SEP)

staże wakacyjne u pracodawców – 15 osób w każdym roku szkolnym  w latach 2017/2020 ( certyfikat)

Imprezy w Krakowie