Platforma G Suite

Dostęp do konta możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej na stronach poszczególnych usług, np.: https://gmail.com lub https://classroom.google.com

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 
a) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, 
b) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów, 
c) uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, 
d) postanowienia końcowe. 

2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje m. in. usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i inne, w tym edukacyjne Zajęcia, działające w oparciu o chmurę obliczeniową. 

3. Administratorem danych osobowych jest administrator konta hostingowego powiązanego z domeną gsuite.elektryk2.krakow.pl. 

4. Użytkowanie przez uczniów konta w usługach G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją
Warunków korzystania z usługi Google1
oraz Polityki prywatności Google2

§ 2 Zasady tworzenia i usuwania kont w usłudze G Suite dla Szkół
i Uczelni 

1. Konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzone będą według wzorca: imię.nazwisko@gsuite.elektryk2.krakow.pl, przy czym polskie znaki zostaną zastąpione odpowiednimi literami alfabetu łacińskiego. 

2. W przypadku powtórzenia się nazwy użytkownika, na jej końcu dodawana będzie kolejna liczba naturalna. 

3. Konto w usłudze Google Suite tworzone jest dla każdego nauczyciela na czas zatrudnienia w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.

4. Uczeń ZSEl Nr 2 w Krakowie dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni otrzymuje od klasy pierwszej do końca czasu edukacji w szkole. 

5. Utworzenie oraz użytkowanie konta przez nauczyciela i niepełnoletniego ucznia w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z: 
a) akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
b) w przypadku ucznia: wyrażeniem zgody jego rodziców (prawnych opiekunów) na założenie i używanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni oraz pisemną akceptacją ucznia niniejszego regulaminu – załącznik nr 1. 

6. Konta utworzone w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni oraz powiązane z nimi dane (w tym dokumenty, materiały itp.) będą usuwane w następujących przypadkach: 
a) w przypadku nauczyciela: ustanie stosunku pracy ze szkołą lub na pisemną prośbę nauczyciela, 
b) w przypadku ucznia: po zakończeniu edukacji w szkole. 

7. Osobę zarządzającą kontami uczniów, zwaną dalej szkolnym administratorem usługi G Suite dla Szkół i Uczelni, wyznacza dyrektor szkoły. Administrator przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.

8. Wychowawcy klas pierwszych są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem po założeniu kont uczniom. 

§ 3 Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez nauczycieli i uczniów

1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez nauczyciela i ucznia między innymi w celu: 

1. realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki i innych przedmiotów, w tym takich m. in. jak: 
a) komunikacja za pomocą poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, 
b) realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) indywidualnych i grupowych. 
2. zakładania kont i logowania w serwisach edukacyjnych, 

3. korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

4. komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: 

1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku), 

2. nie rozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu), 

3. nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 

4. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta. 

3. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej na stronach poszczególnych usług, np.: https://gmail.com lub https://classroom.google.com

4. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła, a po zalogowaniu się do usługi Zajęcia (Classroom) wybrania roli „Uczeń”. 

5. Hasło musi być tajne i chronione, tj. znane tylko użytkownikowi. Musi spełniać następujące warunki: 
1. składać się z co najmniej 8 znaków, 
2. zawierać co najmniej 1 dużą literę, 
3. zawierać co najmniej 1 małą literę, 
4. zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny, np. %$#* itp.

6. W razie utraty możliwości logowania się do usług Google Suite należy bezzwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora lub dyrektora szkoły. 

§ 4 Uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont
w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa szkoły dyrektor i szkolny administrator zastrzegają sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez nauczycieli i uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. 

2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych. 

3. Dyrektor ma również prawo do kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do: 

1. zmian postanowień niniejszego Regulaminu, 

2. usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych, 

3. zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem szkoły, w szczególności może to dotyczyć: 

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie, 

b) zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych szkoły, 

c) naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 kwietnia 2020 roku. 

Załącznik 1 

ZGODA NA ZAŁOŻENIE KONTA W USŁUDZE 

G Suite dla Szkół i Uczelni 

Wyrażam zgodę na założenie i używanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w domenie gsuite.elektryk2.krakow.pl przez moje dziecko 

……………………………………………………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z założeniem konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. 

Uczeń korzystający z ww. konta akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów ZSEl Nr 2 w Krakowie. 

…………………………………………………………. ………………………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia (czytelny podpis) Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)