Rady pedagogiczne

Środy 14.30*)

28.08.2020 r. godz.10.00  – Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2020/2021 oraz programów nauczania – przedmioty
zawodowe i ogólnokształcące

16.09.2020
– informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”
– analiza wyników egzaminów zewnętrznych; matura, egzaminy zawodowe
– plan ewaluacji wewnętrznej Wdrażanie nowej podstawy
programowej w szkołach ponadpodstawowych ze
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i
matematycznej
– przedstawienie i uchwalenie programu wychowawczo –
profilaktycznego

28.10.2020r.
– Informacja o uczniach klas pierwszych
– dokumentacja szkolna
– procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja
zimowa
– zatwierdzenie wskazań sposobu dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla uczniów wymienianych w komunikacie CKE
– ewaluacja wewnętrzna

02.12.2020 r.
Rada szkoleniowa
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i
efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 08.01.2021 r
  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 13.01.2021 r.
Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania,
analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu
zawodowego.

24.03.2021 r.
Rada szkoleniowa
Procedury egzaminu maturalnego
Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia
zawodowego.
Kształtowanie kompetencji samodzielnego uczenia się.

26.04.2021 r. (poniedziałek)
 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych
Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen (do 30 kwietnia)

21.06.2021 r.(poniedziałek)
Rada klasyfikacyjna końcowa
Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen
do 25 czerwca

30.06.2021 r. godz. 10.00
Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022

30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) g.10;00

Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na
rok szkolny 2021/2022

* W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa