Deklaracja dostępności strony internetowej elektryk2.krakow.pl

Zespół Szkół  Elektrycznych Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.elektryk2.krakow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-977 Kraków
tel./fax: 12 644 59 50
e-mail: zsel[at]elektryk2.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość powiększania elementów na stronie
  • wyróżnienie odnośników, linków, tytułów
  • zmiana koloru tła

Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Jadwiga Jurczyk Motyl

e-mail: jagoda.jurczyk[at]elektryk2.krakow.pl

Telefon: 12 644 59 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół  Elektrycznych nr 2 w Krakowie nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku dostępne od strony ulicy odbywa się po stopniach dwuczęściowych zewnętrznych i wewnętrznych  z poręczą. Wejście do szkoły od strony dziedzińca odbywa się po stopniach bez poręczy.  Brak  platformy przyschodowej  dla osób niepełnosprawnych.

* w miejsce [at] wstaw @