RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 z siedzibą os. Szkolne 26, 31-977 Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna Borowczak– e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Monitoring wizyjny – informacja RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie,  os. Szkolne 26.

Inspektor ochrony danych

Dla Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   Anna Borowczak – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz pozostałych danych pozyskanych poprzez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obszar objęty monitoringiem

Monitoring wizyjny obejmuje następujące pomieszczenia/obszar

 • hole na parterze, hole na pierwszym piętrze oraz korytarz, hole na drugim piętrze, korytarz przy szatni, klatkę schodową obok sali gimnastycznej,
 • plac przed szkołą i drzwi wejściowe do budynku,
 • wejście od strony dziedzińca szkoły,
 • drogę dojazdową oraz dziedziniec szkoły

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności służbom, inspekcjom lub organom. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi urządzeń restrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

Okres przechowywania danych

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w trybie art. 15 RODO;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych zgodnie z  w art. 16 RODO;
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danychosobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 22 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH