Rekrutacja 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze
zm.). W związku z powyższym do wymienionych wyżej typów szkół nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Portal Edukacyjny: https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html