wtorek, 21 maja, 2024

technik elektryk

Technikum Elektryczne nr 8

Technik Elektryk

Zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych jego obowiązków należą m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy. A także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu  i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI:


język polski
język obcy
matematyka
zajęcia techniczne

BADANIA LEKARSKIE:

Elektryk  jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
– porażenie prądem elektrycznym
– urazy przy pracach ręcznych
– urazy przy pracach elektrourządzeń

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • zainteresowania techniczne, 
 • traktowanie swojego zawodu jak pasji. 
 • talent do przedmiotów ścisłych, 
 • umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia, 
 • systematyczność, 
 • wytrwałość w realizacji powierzonych zadań, 
 • umiejętność współpracy w grupie

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy 
 •  podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 •  technologia i materiałoznawstwo elektryczne 
 •  podstawy elektroniki i elektrotechniki 
 •  instalacje elektryczne 
 •  maszyny elektryczne 
 • urządzenia elektryczne
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • pracownia pomiarów elektrycznych 
 • pracownia montażu instalacji elektrycznych
 • pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 •  zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • geografia

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • w klasie III i IV ( łącznie 280 h)

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 •  język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

ELE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05  Eksploatacja maszyn, urządzeń i  instalacji elektrycznych

ABSOLWENT POTRAFI:

 • zaprojektować proste układy elektryczne 
 • wykonywać instalacje elektryczne
 • zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne
 • dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem elektrycznym 
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych 
 •  oceniać i klasyfikować prace montażowe 
 •  posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy 
 •  zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP 
 •  udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy 
 •  posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi 
 •  stosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

DOŁĄCZ DO NAS!

Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest potrzebą, natomiast zdobycie zawodu w którym znajdziesz pracę jest koniecznością.