Terminy rekrutacji

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 5-letniego  składają  podanie stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz  stosowne do zawodu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

od 11  maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.  –  składanie przez kandydatów wniosków

Rekrutację do technikum 5-letniego przeprowadza się w następujących terminach:

  1. od  26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmioklasisty (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)
  2. 13  lipca  2020 r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  3. do 14 lipca 2020  r.  –  wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie.
  4. do 9 lipca 2019r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie:
    oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożone zostały wcześniej),
    – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  5. 21 lipca 2020 r. do   godz.12;00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,
  6. do 24 sierpnia 2020 r. –  rekrutacja uzupełniająca