Rekrutacja. Sprawdź zanim zapytasz.

Moja szkoła jest w systemie rekrutacji elektronicznej. Jak mam zapisać się do szkoły ponadpodstawowej?

Ścieżka rekrutacji w systemie rekrutacji elektronicznej:

 1. Proszę zalogować się do systemu elektronicznej krakow.e-omikron.pl, wybrać i zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru oraz zawód lub profil:
 • Technikum Elektryczne Nr 8 (wybrać zawód)
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 (wybrać zawód)
 • XXII Liceum Ogólnokształcące (wybrać profil)
 1. W systemie rekrutacji elektronicznej krakow.e-omikron.pl należy wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.
 2. W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać (kandydat i jego prawny opiekun) i złożyć w szkole w formie papierowej albo zrobić zdjęcie/skan i wysłać elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 3. Do 10 lipca 2020 r. należy dostarczyć potwierdzoną kopie lub oryginał
  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej osobiście lub elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 4. Do 4 sierpnia 2020 r. należy dostarczyć potwierdzoną kopie lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  osobiście lub elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 5. 12 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.elektryk2.krakow.pl zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół
 6. 19 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.elektryk2.krakow.pl zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 7. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, potwierdzają wolę kandydata do nauki w szkole poprzez doręczenie następujących dokumentów:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły (o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.)
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zrobiono tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.)
 • 2 aktualnych fotografii i jednego zdjęcia w postaci pliku cyfrowego (rozmiar minimum 300×300 punktów, najlepiej plik JPG, nazwa pliku musi być numerem PESEL dziecka, np.: 05271308234.jpg). Plik ze zdjęciem proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 • w miarę posiadanych: opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badania otrzymają Państwo po zakwalifikowaniu kandydata do naszej szkoły i należy odebrać je ze szkoły (obowiązkowe dla kandydatów do Technikum Elektrycznego Nr 8 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 7.
 1. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do 25 września 2020 r.

Moja szkoła jest poza systemem rekrutacji elektronicznej. Jak mam zapisać się do szkoły ponadpodstawowej?

 1. Najpierw rodzice razem z absolwentem szkoły podstawowej muszą podjąć decyzję, która szkoła będzie tzw. pierwszego wyboru (do której chce się dostać w pierwszej kolejności), jaki wybiera zawód lub profil:
 • Technikum Elektryczne Nr 8 (wybrać zawód)
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 (wybrać zawód)
 • XXII Liceum Ogólnokształcące (wybrać profil)

oraz pobrać ze strony internetowej szkoły podanie (tutaj) i ankietę (tutaj).

 1. W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. podanie i ankietę należy wydrukować, podpisać (kandydat i jego prawny opiekun) i złożyć w szkole w formie papierowej albo zrobić zdjęcie lub skan i wysłać elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 2. Do 10 lipca 2020 r. należy dostarczyć osobiście lub elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl potwierdzoną kopie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Do 4 sierpnia 2020 r. należy dostarczyć osobiście lub elektronicznie na adres: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl potwierdzoną kopie lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. 12 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.elektryk2.krakow.pl zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół
 5. 19 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.elektryk2.krakow.pl zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do szkoły poprzez doręczenie następujących dokumentów:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły (o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.)
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.)
 • 2 aktualnych fotografii i jednego zdjęcia w postaci pliku cyfrowego (rozmiar minimum 300×300 punktów, najlepiej plik JPG, nazwa pliku musi być numerem PESEL dziecka, np.: 05271308234.jpg). Plik ze zdjęciem proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@elektryk2.krakow.pl
 • w miarę posiadanych: opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Imienne skierowania należy odebrać po zakwalifikowaniu się kandydata do naszej szkoły (obowiązkowe dla kandydatów do Technikum Elektrycznego Nr 8 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 7
 1. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do 25 września 2020 r.

Czy jeśli będę miał wymaganą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero po ogłoszeniu wyników zdecyduję, którą szkołę wybiorę?

Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału w jednej konkretnej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że system przydzieli kandydata do jednej z wybranych przez niego szkół (klas) kierując się ilością posiadanych przez niego punktów i popularnością danej szkoły lub klasy.

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

W systemie rekrutacyjnym ważna jest przede wszystkim liczba punktów, które kandydat uzyskał. Są one liczone zgodnie ze schematem podziału punktów.

Kandydat mający więcej punktów zostanie przyjęty przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Czy szkoła posiada Internat?

Od dnia 1 września 2020 roku Internat Zespołu  Szkół Elektrycznych Nr 2 zostanie częścią  Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2.  Podanie o przyjęcie do internatu należy kierować do  Pani Kingi Czyż – Dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego Nr 2, os. Szkolne 17/19, Kraków