Modernizacja kształcenia zawodowego

Projekt był realizowany w naszej szkole w latach 2010-2015.

Cel projektu – wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, powiązanie oferty kształcenia z potrzebami rynku, poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.
Projekt wspiera uczniów szkół zawodowych.
Czas trwania pełny projekt 2010–2014 w ZSE Nr 2: styczeń 2013 – czerwiec 2014 (III serie kursów)
Działania projektu 150 kursów i szkoleń w branżach: informatyczno – elektronicznej, budowlanej, turystyczno-gastronomicznej, mechaniczno – mechatronicznej i usługowej. Projekt w Krakowie realizuje 15 zespołów placówek oświatowych, ok. 5000 uczestników.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ofercie zawodowych szkół krakowskich znajdują się m.in. następujące kursy:
kursy pozwalające na poznanie komputerowych pakietów aplikacyjnych
serwerów baz danych, języków programowania
systemów wspomagania zarządzania sieciami
programów i projektowania i edycji grafiki
systemów operacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii w drukarstwie i introligatorstwie
obsługa komputerowych systemów przygotowania produkcyjnego, kosztorysowania, wykorzystania programów księgowych i prowadzenia korespondencji biurowej
montażu, pomiarów i eksploatacji układów cyfrowych, obsługi nowoczesnego sprzętu geodezyjnego
rysunku i malarstwa
rysunku technicznego
zastosowania nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w pracach związanych z ochroną środowiska
instalacji sieci elektorenergetycznych o napięciu do 1 kV, dekoracji cukierniczej, baristyczne i barmańskie
języków obcych zawodowych
matematyki i nauk przyrodniczych ponadto wiele innych kompleksowych kursów i szkoleń branżowych

REALIZACJA PROJEKTU w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2
pełne wyposażenie 4 pracowni zawodowych dla zawodów technik elektronik, technik elektryk technik informatyk, technik mechatronik oraz prowadzenie w tych pracowniach 11 – darmowych kursów – z każdej kształconej w szkole dziedziny.
Ukończenie kursu będzie poświadczone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie określonych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji.
Zajęcia w I serii będą realizowane w okresie od lutego do czerwca 2013 (klasy maturalne do końca kwietnia) w wymiarze od 30 do 45 godz. – w zależności od rodzaju kursu.
Dobór kursów dla uczniów klas od I do IV jest związany ze specyfiką zawodu tym samym skorelowany z umiejętnościami przydatnymi do egzaminu zawodowego.
Korzyści trójstronne, bowiem zyskują wszyscy zainteresowani:
uczeń – dodatkowe kwalifikacje, większe możliwości na rynku pracy
pracodawca – wszechstronnego, solidnie przygotowanego pracownika
szkoła – dobrze wyposażone pracownie zawodowe dla kolejnych uczniów

WYPOSAŻENIE PRACOWNI:

1) Pracownia aplikacji klienckich i serwerowych sala 212

2) Pracownia urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej sala 015

3) Pracownia urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń sala 016

4) Pracownia aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sala 03

RODZAJE KURSÓW: 

1. Kurs grafiki ukierunkowany na statyczne strony internetowe 

2. kurs animacji ukierunkowany na dynamiczne strony internetowe 

3. kurs komputerowy rysunku technicznego 

4. kurs kreowania stron internetowych 

5. kurs projektowania i implementacji usługi Activ direktory Windows Serwer 2008 

6. kurs konfiguracji infrastruktury sieciowej Windows Serwer 2008 

7. kurs konfiguracji infrastruktury aplikacji Windows Serwer 2008 – wersja rozszerzona 

8. kurs projektowania sieci komputerowych w programie PACKET TRACERE 

9. kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej 

10. kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń 

11. kurs kwalifikacyjny do 1 kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń

1) PROWADZENIE KURSÓW – CZĘŚĆ I 

luty 2013 – czerwiec 2013

1b – technik elektryk – kurs komputerowy rysunku technicznego 2 grupy po 10 osób – 45 godz. ,
2am – technik elektronik/mechatronik – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń 2 grupy po 10 osób – 45 godz.
2b – technik elektryk – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej 2 grupy po 10 osób – 30 godz.
2c – technik informatyk – kurs kreowania stron internetowych 2 grupy po 12 osób – 45 godz.
3a – technik elektronik – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń
2 grupy po 10 osób – 45 godz.
3b – technik elektryk – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń 2 grupy po 10 osób – 45 godz.
3c – technik informatyk – kurs kreowania stron internetowych 2 grupy po 12 osób – 30 godz.
4ab – technik elektronik/elektryk – kurs kwalifikacyjny do 1 kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń 3 grupy po 10 osób – 30 godz.
4c – technik informatyk – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej 2 grupy po 12 osób – 30 godz. 4d – technik informatyk – kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i przemysłowej 2 grupy po 12 osób – 30 godz.

KURSY KWALIFIKACYJNE TURA II

wrzesień – grudzień 2013

Uczniowie ponadgimnazjalnej szkoły technicznej kończącej się maturą, mają możliwość uczestniczenia w II serii kursów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE” NAZWY KURSÓW (nr wg organizacji wewnętrznej placówki realizującej projekt)

II. Kurs animacji ukierunkowany na dynamiczne strony internetowe (animacja) – 45 godz.

IV. Kurs kreowania stron internetowych (kreowanie str.) – 45 godz.

VII. Kurs konfiguracji infrastruktury aplikacji Windows Serwer 2008 (infrastr.aplik.II) – 45 godz.

VIII. Kurs projektowania sieci komputerowych w programie PACKET TRACER (PT) – 30 godz.

Kurs instalowania I uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej I przemysłowej(TV) – 30 godz.

Kurs instalowania I uruchamiania urządzeń systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń (nadzór) – 45 godz.

XI. Kurs kwalifikacyjny do 1 kv w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń I instalacji automatycznej regulacji sterowania I zabezpieczeń (SEP) – 30 godz.


REKRUTACJA

Etap I – złożenie zgłoszeń

Złożenie formularza zgłoszeniowego – zał. 2a do asystenta ds. administracyjnych (pokój 24) od dnia 15 sierpnia 2013


Etap II – postępowanie kwalifikacyjne

komisja kwalifikacyjna na podstawie stosownych dokumentów uwzględniających ocenę zachowania ucznia, frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym oraz średnią ocen, przeprowadzi weryfikację kandydatów. do udziału w poszczególnych kursach maja uczniowie którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Wyżej określone warunki potwierdza wychowawca klasy

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbędzie się 29 sierpnia 2013 r. Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji Wyniki rekrutacji zostaną podane na tablicy ogłoszeń projektu po 2 września 2013 r.

UCZESTNICY REKRUTACJI

Uczniowie wszystkich klas ponadgimnazjalnej szkoły technicznej kończącej się maturą (I-IV), przy uwzględnieniu specyfiki kształcenia w określonym zawodzie .

KURSY KWALIFIKACYJNE – ZSE Nr 2

TURA III ;

02 styczeń 2014 – 15 czerwiec 2014

Uczniowie ponadgimnazjalnej szkoły technicznej kończącej się maturą, mają możliwość uczestniczenia w III serii kursów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE.

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH Nr 2 terminie od stycznia 2014 do czerwca 2014 będą realizowane następujące kursy:

KURS GRAFIKI UKIERUNKOWANY NA STATYCZNE STRONY INTERNETOWE

KURS KOMPUTEROWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

KURS KREOWANIA STRON INTERNETOWYCH

KURS PROJEKTOWANIA I IMPLEMENTACJI USŁUGI ACTIV DIRECTORY WINDOWS SERWER 2008

KURS KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WINDOWS SERWER 2008

KRUS PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PROGRAMIE PACKET TRACER

KURS INSTALOWANIA I URUCHAMIANIA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW TELEWIZJI SATELITARNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

KURS INSTALOWANIA I URUCHAMIANIA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

KURS KWALIFIKACYJNY DO 1 kV W ZAKRESIE APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STEROWANIA I ZABEZPIECZEŃ

informacja o rekrutacji, regulamin rekrutacji,  szczegóły oferty dla poszczególnych kursów, stosowne dokumenty  zamieszczone są w linku bocznym MODERNIZACJA…. / III tura kursów

REKRUTACJA

Etap I – złożenie zgłoszeń złożenie formularza zgłoszeniowego – zał. nr 2 do asystenta ds. administracyjnych (ZSE Nr 2, pokój 24) od dnia 15 listopada 2013

Etap II – postępowanie kwalifikacyjne komisja kwalifikacyjna na podstawie stosownych dokumentów uwzględniających ocenę zachowania ucznia, frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym oraz średnią ocen, przeprowadzi weryfikację kandydatów. Do udziału w poszczególnych kursach maja uczniowie którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Wyżej określone warunki potwierdza wychowawca klasy Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbędzie się 06 grudnia 2013 r.

Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji Wyniki rekrutacji zostaną podane na tablicy ogłoszeń projektu po 6 grudnia 2013 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego – IV tura

PROGRAMY STAŻOWE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

Uczniowie naszego technikum będą mieć szansę skorzystać z nowej formy wsparcia jaką oferuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” czyli udział w tzw. programie stażowym – wizytach zawodoznawczych.

Poprzez program stażowy rozumie się formę wsparcia podczas, której uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne w czasie wizyty w przedsiębiorstwie które branżowo związane jest z kształconym zawodem. W roku szkolnym 2014 planuje się zrealizować 2 wizyty zawodoznawcze.

I tura będzie realizowana w terminie 19-20 listopad 2014 r. – 3 grupy po 15 osób,

II tura będzie realizowana w terminie 26-27 listopad 2014 r. – 2 grupy po 15 osób

Program wizyty zawodoznawczej

1 dzień – Tychy – zwiedzanie zakładów samochodowych, Wisła – szkolenie zawodoznawcze, nocleg 2 dzień – Porąbka Żar – zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej Rekrutacja

Etap I – złożenie zgłoszeń

Złożenie formularza zgłoszeniowego – zał. 2A do asystenta ds. administracyjnych (pokój 24) do dnia 20 października 2014 ( rekrutacja I tura) oraz do dnia 27 października 2014 (II tura).

Etap II – postępowanie kwalifikacyjne Komisja kwalifikacyjna na podstawie stosownych dokumentów uwzględniających ocenę zachowania ucznia, frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim semestrze lub roku szkolnym oraz średnią ocen, przeprowadzi weryfikację kandydatów.

Do udziału w wizytach zawodoznawczych mają pierwszeństwo uczniowie o najwyższej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Wyżej określone warunki potwierdza wychowawca klasy.

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej:

1 października 2014 – I tura oraz 28 października – II tura

Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń projektu niezwłocznie po posiedzeniu komisji.

Termin rekrutacji

Rekrutacja na staże odbywać się będzie się będzie w lutym oraz w marcu.

Uczestnicy rekrutacji W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas nieuczestniczących w stażach w latach poprzednich. W miarę wolnych miejsc mogą zostać zrekrutowani także uczniowie z innych szkół, uczestniczący w projekcie Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

Modernizacja szkolnictwa – Hiperwizor

Ogłoszenie
Program
Harmonogram

Modernizacja kształcenia zawodowego – staże

Programy stażowe – wizyty zawodoznawcze.doc

ogłoszenie o stażach.doc

zał. nr 2A formularz zgłoszeniowy staże-wizyty zawodoznawcze.doc 

Aneks do regulaminu rekrutacji dotyczących staży – wizyt zawodoznawczych.doc

nabór do III i IV tury wizyt zawodoznawczych.

Modernizacja szkolnictwa – staże wakacyjne 2015

Deklaracja uczestnictwa
Rejestr porozumien z przedsebiorca ( staz) 2015
Wykaz dostepnych stazy na rok 2015
Wniosek o przyznanie stypendium
Rejestr umow z uczniem stazysta 2015
Karta czasu odbywania stazu 2015
Dziennik stazu 2015
Certyfikat 2015
Wzor porozumienia z pracodawca 30.04.2015
Umowa powierzenia przetw. danych osobowych STAZE
Ramowy program stazu 2015
Oswiadczenie – refundacja kosztow dla pracodawcy
Zal.4 Oswiadczenie przetwarzanie danych osobowych
Wzor porozumienia z pracodawca 30.04.2015

Galeria zdjęć z pracowni – kliknij w obrazek