Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych

Informujemy, że XI Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych nie
odbędzie się w zaplanowanym na 25 marca 2020 terminie.
Komunikat w tej sprawie nowego terminu przekażemy najszybciej jak to będzie możliwe. Liczymy na zrozumienie.

Dyrekcja ZSEl Nr 2 i Komitet Organizacyjny XI Małopolskiego Konkursu
Własnych Prac Technicznych”

Kraków. 13.03.2020

Regulamin 
Małopolskiego Konkursu Własnych  Prac Technicznych

Postanowienia ogólne

 1. Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się co roku w dwóch etapach: zgłoszenia prac i ich zakwalifikowania przez Komitet Konkursu oraz prezentacji prac przed komisją oceniającą.
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, robotyki i informatyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich  w  zakresie  wykonywania  samodzielnych projektów i prac technicznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 4. Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych został objęty honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej,  Prezesa Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Dyrektora Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie .
 5. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin.
 6. Konkurs jest skierowany do uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
 7. Komitet organizacyjny co roku ogłasza Konkurs na stronach Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 www.elektryk2.krakow.pl , Oddziału Nowohuckiego SEP, Małopolskiego Kuratorium, portalu edukacyjnego oraz za pomocą korespondencji elektronicznej z ogłoszeniem, skierowanej na adresy internetowe małopolskich szkół zawodowych.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 • Przedmiotem konkursu są:
 • urządzenia/układy elektryczne, elektroniczne, mechatroniczne zrealizowane   w sposób praktyczny, wykonujące określone zadania,
 • programy komputerowe wspomagające proces edukacyjny oraz programy, które w powiązaniu z konkretnymi obiektami można wykorzystać w szkole,    w przedsiębiorstwie.
 • Wszystkie prace muszą być wykonane z zachowaniem zasad bhp.
 • Zgłaszane prace powinny nosić cechy rozwiązań nowatorskich oraz w jasny sposób identyfikować wkład własny autora, nie mogą natomiast prezentować prostych udoskonaleń produktów handlowych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. W przypadkach wyjątkowych, dotyczących tematów o charakterze interdyscyplinarnym dopuszcza się zgłaszanie prac zespołowych (nie przekraczających 3 wykonawców).
 • Warunki udziału w konkursie:
 1. Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie konkursu w trybie on-line lub na adres elektroniczny organizatora –  w terminie do 31 stycznia danego roku szkolnego.
 2. Dokonanie prezentacji zgłoszonej pracy przed komisją konkursową w Zespole Szkół Elektrycznych  Nr 2,  os. Szkolne 26 w Krakowie w dniuogłoszonym przez Komitet Konkursu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:

1.  Arkusz  identyfikacyjny (wypełniony formularz  w trybie on-line )

 • nazwisko i imię uczestnika,
 • kontakt elektroniczny/telefoniczny,
 • nazwa i adres szkoły / klasa / zawód
 • imię i nazwisko opiekuna

        2.  Opis funkcjonalny pracy, objaśnienia służące zrozumieniu istoty rozwiązania.

        3.  Załączniki (opcjonalnie):

 • zdjęcia obrazujące istotę rozwiązania,
 • film,
 • schematy.
 • Prezentacja i ocena prac:
 1. Do prezentacji i oceny końcowej dopuszczone zostaną prace  spełniające podstawowe kryteria konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani elektronicznie/telefonicznie w terminie  do 15 lutego danego roku szkolnego.
 2. Prezentacja prac odbędzie się przed komisja konkursową  w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2  os. Szkolne 26  w dniu  ogłoszonym przez organizatora. Czas prezentacji dla uczestnika nie powinien przekroczyć 15 min. Dopuszczone są wszelkie środki prezentacji multimedialnej, ale przede wszystkim zaprezentowanie rzeczywistej zgłaszanej pracy.
 3. Wykonawca nie może wymagać od organizatora żadnych zewnętrznych układów i urządzeń elektronicznych w nim nie zawartych (z pominięciem komputera, generatora, oscyloskopu itp.).
 4. Przy ocenie projektu brane będą pod uwagę:
 5. innowacyjność (oryginalność)
 6. funkcjonalność (użyteczność)
 7. złożoność
 8. estetyka.
 9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 1 godz. po zakończeniu prezentacji wszystkich prac.
  1. Prace będą oceniane przez Komisje Oceniające w składzie określonym przez organizatora.
  1. Skład Komisji Oceniających: pracownicy naukowi krakowskich uczelni, przedstawiciele SEP-u, NOT-u oraz przedsiębiorstw.
 • Nagrody konkursowe:
 1. Ilość i wysokość oraz rodzaj nagród dla laureatów, w zależności od możliwości finansowych i wartości prac, ustalają organizatorzy przeprowadzanego konkursu.
  1. Komisje oceniające mają prawo do odstąpienia od przyznania nagród                         i wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest niewystarczający.
  1. Organizatorom przysługuje prawo dysponowania pulą środków pozyskanych przez nich na nagrody i wyróżnienia.

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, 31-977 Kraków os. Szkolne 26
Sekretarz MKWPT:

Grażyna Leśniak

mkwpt.zse2@gmail.com

tel. 604 930 978

www.facebook.com/Elektryk2/events