sobota, 22 czerwca, 2024

MKWPT-regulamin

Regulamin 
Małopolskiego Konkursu Własnych  Prac Technicznych

Postanowienia ogólne

I. Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się co roku w dwóch etapach: zgłoszenia prac i ich zakwalifikowania
przez Komitet Konkursu oraz prezentacji prac przed komisją oceniającą.
II. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, robotyki i informatyki oraz wspieranie inicjatyw
uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.
III. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.
IV. Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych został objęty honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Krakowa, Prezesa Zarządu Krakowskiej
Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, Prezesa Oddziału Nowohuckiego SEP, Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Przewodniczącego
Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin.
VI. Konkurs jest skierowany do uczniów technicznych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
VII. Komitet organizacyjny co roku ogłasza Konkurs na stronie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 https://elektryk2.krakow.pl/ i konkursu
https://elektryk2.krakow.pl/malopolski-konkurs-wlasnych-prac-technicznych/ ,
Oddziału Nowohuckiego SEP oraz za pomocą korespondencji elektronicznej z ogłoszeniem, skierowanej na adresy internetowe małopolskich szkół
zawodowych.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

VIII. Przedmiotem konkursu są:

 1. urządzenia/układy elektryczne, elektroniczne, mechatroniczne zrealizowane w sposób praktyczny, wykonujące określone zadania,
 2. programy komputerowe wspomagające proces edukacyjny oraz programy, które w powiązaniu z konkretnymi obiektami można wykorzystać w szkole,
  w przedsiębiorstwie.

IX. Wszystkie prace muszą być wykonane z zachowaniem zasad bhp.
X. Zgłaszane prace powinny nosić cechy rozwiązań nowatorskich oraz w jasny sposób identyfikować wkład własny autora, nie mogą natomiast prezentować
prostych udoskonaleń produktów handlowych.
XI. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. W przypadkach wyjątkowych, dotyczących tematów o charakterze interdyscyplinarnym
dopuszcza się zgłaszanie prac zespołowych (nie przekraczających 3 wykonawców).
XII. Warunki udziału w konkursie:

 1. Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie konkursu w trybie on-line lub na adres elektroniczny organizatora – w terminie do 31 stycznia
  danego roku szkolnego.
 2. Dokonanie prezentacji zgłoszonej pracy przed komisją konkursową w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26 w Krakowie w dniu ogłoszonym przez
  Komitet Konkursu.
  XIII. Zgłoszenie powinno zawierać:
 3. Arkusz identyfikacyjny (wypełniony formularz w trybie on-line )
   nazwisko i imię uczestnika,
   kontakt elektroniczny/telefoniczny,
   nazwa i adres szkoły / klasa / zawód
   imię i nazwisko opiekuna
 4. Opis funkcjonalny pracy, objaśnienia służące zrozumieniu istoty rozwiązania.
 5. Załączniki (opcjonalnie):
   zdjęcia obrazujące istotę rozwiązania,
   film,
   schematy
   podpisana KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

XIV. Prezentacja i ocena prac:

 1. Do prezentacji i oceny końcowej dopuszczone zostaną prace spełniające podstawowe kryteria konkursu, o czym uczestnicy zostaną
  poinformowani elektronicznie/telefonicznie w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego.
 2. Prezentacja prac odbędzie się przed komisja konkursową w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 w dniu ogłoszonym przez
  organizatora. Czas prezentacji dla uczestnika nie powinien przekroczyć 15 min. Dopuszczone są wszelkie środki prezentacji multimedialnej, ale przede
  wszystkim zaprezentowanie rzeczywistej zgłaszanej pracy.
 3. Wykonawca nie może wymagać od organizatora żadnych zewnętrznych układów i urządzeń elektronicznych w nim nie zawartych (z
  pominięciem komputera, generatora, oscyloskopu itp.).
 4. Przy ocenie projektu brane będą pod uwagę:
   innowacyjność (oryginalność)
   funkcjonalność (użyteczność)
   złożoność
   estetyka.

XV. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 1 godz. po zakończeniu prezentacji wszystkich prac.

 1. Prace będą oceniane przez Komisje Oceniające w składzie określonym przez organizatora.
 2. Skład Komisji Oceniających: pracownicy naukowi krakowskich uczelni, przedstawiciele SEP-u, NOT-u oraz przedsiębiorstw.

XVI. Nagrody konkursowe:

 1. Ilość i wysokość oraz rodzaj nagród dla laureatów, w zależności od możliwości finansowych i wartości prac, ustalają organizatorzy przeprowadzanego
  konkursu.
 2. Komisje oceniające mają prawo do odstąpienia od przyznania nagród i wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest
  niewystarczający.
 3. Organizatorom przysługuje prawo dysponowania pulą środków pozyskanych przez nich na nagrody i wyróżnienia.

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, 31-977 Kraków os. Szkolne 26
Zarząd Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Sekretarz MKWPT:
Grażyna Leśniak
mkwpt.zse2@gmail.com
https://elektryk2.krakow.pl/malopolski-konkurs-wlasnych-prac-technicznych/