elektryk

3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie – elektryk, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI:

język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne

JĘZYKI OBCE:

język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych       

PRZEBIEG NAUKI:

  • nauka trwa 3 lata
  • w klasie I – III: 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole oraz 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy lub Centrum Kształcenia Praktycznego

ABSOLWENT POTRAFI:

  • montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
  • oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
  • montować układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montować i sprawdzać działanie środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.