środa, 29 listopada, 2023

elektronik

3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie – elektryk, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI:

język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne

JĘZYKI OBCE:

język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

ELM.02.  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych                                                                                                 

PRZEBIEG NAUKI:

 • nauka trwa 3 lata
 • w klasie I – III: 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole oraz 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy lub Centrum Kształcenia Praktycznego

ABSOLWENT POTRAFI:

 • montować elementy oraz układy elektroniczne na płytkach drukowanych w urządzeniach
 • wykonywać instalacje i instalować urządzenia elektroniczne
 • uruchamiać układy i instalacje na podstawie dokumentacji
 • demontować i przygotować do recyklingu elementy, urządzenia i instalacje elektroniczne

ELEKTRONIK MOŻE BYĆ ZATRUDNIONY W:

 • Zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 • zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 • specjalistycznych placówkach handlowych.

Imprezy w Krakowie