Technikum Elektryczne nr 8

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Specjaliści tej dziedziny są często poszukiwani na rynku pracy. Proponujemy Ci zdobycie ciekawego zawodu. 

Technik mechatronik - zna się na wielu dziedzinach: mechanice, elektronice, sterowaniu, oprogramowaniu, jest przygotowany do projektowania, wdrażania i eksploatacji urządzeń  o zaprogramowanym ruchu (robotów wielofunkcyjne), które wykonują określone prace i mogą być wykorzystywane do obsługi całych zautomatyzowanych linii produkcyjnych, np.w montowniach samochodów czy podczas wytwarzania układów scalonych, leków itp.                     

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI:

 • język polski
 • język obcy
 •  matematyka
 • technika

WYMAGANIA  OD KANDYDATA:

 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • zainteresowania techniczne, 
 • traktowanie swojego zawodu jak pasji. 
 • talent do przedmiotów ścisłych, 
 • umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia, 
 • systematyczność, 
 • wytrwałość w realizacji powierzonych zadań, 
 • umiejętność współpracy w grupie

BADANIA LEKARSKIE:

 Mechatronik jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
- porażenie prądem elektrycznym
- pozycja stojąca przy pracy
- urazy przy pracach ręcznych
- urazy ze strony wirujących części maszyn
- hałas

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE: 

 •  podstawy elektroniki i elektrotechniki 
 • podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych
 • montaż systemów mechatronicznych
 • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie urządzeń mechatronicznych
 • programowanie urządzeń mechatronicznych
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
 • pracownia montażu  urządzeń i systemów mechatronicznych
 • pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
 • pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 •  zakładanie i prowadzenie firmy 
 •  praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • fizyka
 • matematyka
 • PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

 • historia i społeczeństwo

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • 4 tygodnie w klasie III

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 •  język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

E.3.    Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18.   Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19.   Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

ABSOLWENT POTRAFI:

 • pozyskiwać i tworzyć dokumentację techniczną do urządzeń i systemów mechatronicznych 
 • wykonywać pomiary, obliczać i testować parametry elektryczne i nieelektryczne 
 • prowadzić montażu i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 •  projektować i opracowywać procesy technologiczne produkcji części urządzeń            i układów mechatronicznych 
 •  diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy mechatroniczne 
 •  instalować i testować oprogramowania sterujące

ZAPRASZAMY
Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest potrzebą, natomiast zdobycie zawodu w którym znajdziesz pracę jest koniecznością